Réahmrá

Tugtar san Fhógra seo faisnéis duit faoi na sonraí pearsanta a shealbhaíonn an Coimisiún Reifrinn fút.

Urramaíonn an Coimisiún Reifrinn go hiomlán an ceart chun príobháideachta atá agat.  Caithfear le do shonraí pearsanta de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (“an Reachtaíocht Cosanta Sonraí”).

Úsáidtear san Fhógra seo focail nó téarmaí áirithe a bhfuil brí ar leith leo faoin Rialachán Ginearálta agus faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí.  Féach an rannán Sainmhínithe den Fhógra seo chun míniú nó sainmhíniú a fháil ar na focail sin.

Cé sinn agus cé a rialaíonn do shonraí

Is é ról an Choimisiúin Reifrinn faisnéis fhíorasach a chur in iúl faoi reifrinn ar bhealach neodrach neamhchlaon. Tá do shonraí pearsanta i seilbh an Choimisiúin Reifrinn (nó ‘an Coimisiún’ san fhógra seo). Is é an Coimisiún an rialaitheoir sonraí chun críocha na reachtaíochta Cosanta Sonraí. 

Tá an Coimisiún neamhspleách agus é ag comhlíonadh a fheidhmeanna agus faigheann sé tacaíocht ó rúnaíocht ó Oifig an Ombudsman. Déanann an Coimisiún agus Oifig an Ombudsman seirbhísí nó áiseanna ‘inmheánacha’ áirithe a chomhroinnt lena chéile – áirítear leis na seirbhísí sin, mar shampla, seirbhísí corparáideacha, seirbhísí airgeadais agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide.  Dá bhrí sin, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach a mhéid a bhaineann an scéal le sonraí pearsanta a thagann faoi sheirbhísí comhroinnte den sórt sin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

An Coimisiún Reifrinn, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97.
Teileafón: (01) 639 5695
Ríomhphost:  refcom@refcom.ie

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie
Teileafón: (01) 639 5645
Seoladh Poist: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, DO2 HE97. 

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise, d’Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, don Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí agus don Choimisiún Reifrinn.

Do shonraí pearsanta agus an dóigh a mbailímid iad

Cuid mhór de na sonraí pearsanta a shealbhaímid fút, tagann sí ó na glaonna teileafóin a chuireann tú orainn, ó na litreacha agus ó na ríomhphoist a sheolann tú chugainn agus ó aon chumarsáidí eile a dhéanann tú leis an gCoimisiún. 

Sealbhaímid freisin sonraí pearsanta a fuarthas ó thríú páirtithe.  Tá tuilleadh faisnéise faoi chásanna den sórt sin tugtha thíos.

Maidir le cén cineál sonraí pearsanta a shealbhaímid agus cén áit a bhfaightear na sonraí pearsanta sin, beidh sé sin ag brath ar an gcineál teagmhála a dhéanann tú leis an gCoimisiún. 

Daoine a dhéanann fiosrú

Sealbhaímid faisnéis (sonraí pearsanta) faoi dhaoine a dhéanann teagmháil leis an gCoimisiún chun fiosrú a dhéanamh.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm agus do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann le d’fhiosrú nó le cuspóir do theagmhála, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Grúpaí a dhéanann iarratas ar a bheith ina gcomhlachtaí ceadaithe

Sealbhaímid faisnéis (sonraí pearsanta) faoi dhaoine a dhéanann teagmháil leis an gCoimisiún chun iarratas a dhéanamh thar ceann grúpaí atá ag iarraidh a bheith ina gcomhlachtaí ceadaithe chun críocha reifrinn.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin, mar shampla, d’ainm agus do shonraí teagmhála, faisnéis a bhaineann le d’iarratas, agus aon sonraí pearsanta eile a sholáthraíonn tú. 

Comhroinntear an fhaisnéis sin leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun fógra a thabhairt don cheann comhairimh reifrinn agus don Iris Oifigiúil ar mhaithe leis na torthaí ar iarratais a fhoilsiú, faoi mar a cheanglaítear leis an reachtaíocht.

Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin

Nuair a thugann duine cuairt ar refcom.ie, bailímid faisnéis chaighdeánach loga Idirlín agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí. Déanaimid é sin chun críocha staidrimh chun eolas a ghnóthú ar nithe amhail an líon daoine a thugann cuairt ar rannáin éagsúla den suíomh.

Bailímid an fhaisnéis sin ar bhealach a fhágann nach sainaithnítear duine ar bith. Ní dhéanaimid iarracht ar bith aitheantas na ndaoine sin a thugann cuairt ar ár suíomh Gréasáin a fháil amach. Ní dhéanfaimid ceangal idir aon sonraí a bhailítear ón suíomh sin agus aon fhaisnéis in-sainaitheanta phearsanta a fhaightear ó fhoinse ar bith.

Más mian linn faisnéis in-sainaitheanta phearsanta a bhailiú trínár suíomh Gréasáin, cuirfimid an méid sin in iúl duit go soiléir. Cuirfimid in iúl go soiléir é nuair a bhailímid faisnéis phearsanta trínár suíomh Gréasáin agus míneoimid cad atá sé beartaithe againn a dhéanamh léi.

Ríomhphost a sheoladh chuig ár n-oifig 

Is cuid den líonra Seirbhísí Rialtais sinn. D’fhéadfaimis faireachán a dhéanamh ar aon ríomhphoist a sheoltar chugainn, lena n-áirítear aon cheangaltáin, agus d’fhéadfaimis iad a úsáid ar chúiseanna slándála agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh bheartas na hoifige. D’fhéadfadh go n-úsáidfí bogearraí faireacháin nó blocála ríomhphoist freisin.

Tabhair faoi deara go bhfuil freagracht ort as a chinntiú gur laistigh de theorainn an dlí atá aon ríomhphost a sheolann tú chugainn.

Iarrataí reachtúla chuig an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a dhéanann iarrataí reachtúla chuig an gCoimisiún, lena n-áirítear, mar shampla, sonraí faoi dhaoine a dhéanann iarraidh saorála faisnéise nó iarraidh rochtana Cosanta Sonraí chun taifid nó faisnéis atá i seilbh an Choimisiúin a fháil.  Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm agus do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann leis an iarraidh reachtúil. 

Má tá iarraidh reachtúil fós ar oscailt tráth dhíscaoileadh an Choimisiúin, aistreofar rialú na dtaifead lena mbaineann chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

D’fhéadfadh go mbeadh sna hiarrataí reachtúla a dhéantar chuig an gCoimisiún sonraí pearsanta faoi dhuine eile seachas an duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.  Maidir le cé acu atá nó nach bhfuil sonraí pearsanta iontu agus, má tá sonraí pearsanta iontu, cén cineál sonraí pearsanta atá i gceist, beidh sé sin ag brath ar an iarraidh lena mbaineann.  Tagann an fhaisnéis sin ón duine a bhfuil an iarraidh á déanamh aige/aici.

Soláthraithe/soláthraithe seirbhíse/daoine eile a bhíonn i dteagmháil leis an Oifig seo

Sealbhaímid sonraí pearsanta fút i gcás go raibh teagmháil ann idir tú féin agus an Coimisiún i ndáil le nithe éagsúla, mar shampla, teagmháil a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a sholáthar. Áirítear leis na sonraí pearsanta sin d’ainm, do shonraí teagmhála agus faisnéis a bhaineann le hearraí nó seirbhísí a sholáthar. Is ó do chuid teagmhála linn a fhaightear na sonraí sin.

Daoine eile

Rinneamar cur síos thuas ar na príomhchatagóirí daoine a sealbhaímid sonraí pearsanta fúthu.  Sealbhaímid sonraí freisin faoi dhaoine nach dtagann faoi na catagóirí sin.  Mar shampla, ó am go chéile, sealbhaímid sonraí pearsanta faoi dhaoine a fhreastalaíonn ar chruinnithe nó ar imeachtaí leis an gCoimisiún.  Deimhnímid go gcaitear leis na sonraí pearsanta uile de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta agus i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán Ginearálta) agus i gcomhréir leis an reachtaíocht Cosanta Sonraí. 

Na críocha ar chucu a bhainimid úsáid as do shonraí agus an bunús dlí don úsáid sin

Feidhmeanna faoi Acht an Reifrinn

Bainimid úsáid as an bhfaisnéis fút ionas gur féidir leis an gCoimisiún ár gcuid feidhmeanna faoi Acht an Reifrinn, 1998, arna leasú le hAcht an Reifrinn, 2001, a chomhlíonadh.

Is é sin le rá, beidh orainn do shonraí a phróiseáil chun sinn a chumasú na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • a mhíniú don phobal cad is ciall leis an togra is ábhar don reifreann
 • a chinntiú gurb eol do dhaoine go mbeidh reifreann ann
 • spreagadh a thabhairt do dhaoine vóta a chaitheamh sa reifreann

I dtéarmaí dlí, is gá dúinn sonraí pearsanta a úsáid:

 • ionas gur féidir leis an gCoimisiún cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Choimisiún
 • ar mhórchúiseanna leasa an phobail, ar bhonn na reachtaíochta Cosanta Sonraí atá comhréireach, lena n-urramaítear éirim an chirt maidir le cosaint sonraí agus lena bhforáiltear do bhearta oiriúnacha agus sonracha chun do chearta bunúsacha agus do leasanna a choimirciú.

Riarachán ginearálta agus comhlíonadh oibleagáidí dlíthiúla

Sealbhaímid faisnéis fút freisin chun freagra a thabhairt ar iarrataí reachtúla a dhéantar chuig an gCoimisiún (amhail iarrataí rochtana faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, faoin Acht um Chosaint Sonraí agus faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol).  Is gá dúinn déanamh amhlaidh ionas gur féidir leis an gCoimisiún a oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. 

Foilsímid staitisticí freisin, ach ní dhéanaimid amhlaidh i bhfoirm ina sainaithnítear duine ar bith.

Na daoine a gcomhroinnimid d’fhaisnéis leo

Faisnéis teagmhála phearsanta ó ghrúpaí a dhéanann iarratas ar a bheith ina gcomhlachtaí ceadaithe, comhroinntear í leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun fógra a thabhairt don cheann comhairimh reifrinn agus don Iris Oifigiúil ar mhaithe leis na torthaí ar iarratais a fhoilsiú, faoi mar a cheanglaítear leis an reachtaíocht.

Má tá iarraidh reachtúil fós ar oscailt tráth dhíscaoileadh an Choimisiúin, aistreofar rialú na dtaifead lena mbaineann chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Rialaitheoir comhpháirteach: Mar atá mínithe thuas, tá Oifig an Ombudsman ina rialaitheoir comhpháirteach sonraí áirithe a bhaineann le seirbhísí amhail seirbhísí corparáideacha, seirbhísí airgeadais agus seirbhísí teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide.  Chun críocha cosanta sonraí, meastar do shonraí pearsanta a bheith comhroinnte le hOifig an Ombudsman.

I dteannta sonraí a chomhroinnt le hOifig an Ombudsman mar rialaitheoir comhpháirteach, comhroinneann an Coimisiún do shonraí ar an mbealach atá leagtha amach thíos.

Uaireanta, comhroinnimid d’fhaisnéis le soláthraithe seirbhíse, lena n-áirítear, mar shampla, aistritheoirí. 

 

An fad ama a choinnímid do shonraí pearsanta

Leagtar amach inár mBeartas um Choinneáil Taifead na tréimhsí ama le haghaidh cineálacha difriúla taifid.  Féach an tábla thíos le haghaidh tuilleadh sonraí:

Catagóirí Ábhar Sonraí

Tréimhse Coinneála

Daoine a dhéanann fiosruithe

Is ar bhunachar sonraí lárnach a thugtar freagraí ar fhiosruithe agus a dhéantar aon fhaisnéis eile atá iontu a thógáil agus a thaifeadadh, agus aon fhaisnéis phearsanta á ceilt.  Nuair a dhéantar é sin, scriostar taifid ar fhiosruithe ríomhphoist agus teileafóin 3 mhí tar éis lá vótaíochta an reifrinn.

Comhaltaí den Choimisiún, soláthraithe seirbhíse agus soláthraithe

Coinnítear taifid chonartha ar aon dul le riachtanais ghnó, lena n-áirítear chun iniúchadh a dhéanamh orthu, agus ar feadh 3 mhí ar a laghad tar éis lá vótaíochta an reifrinn.

Grúpaí a dhéanann iarratas ar a bheith ina gcomhlachtaí ceadaithe chun críche an reifrinn

Coinnítear taifid ar feadh ré an fheachtais reifrinn.  Is iad na haon sonraí pearsanta a choinnítear ná sonraí teagmhála an duine/na ndaoine a dhéanann ionadaíocht don ghrúpa atá ag déanamh iarratas ar cheadú.  Maidir le hiarratais ina bhfuil sonraí teagmhála, coinnítear iad ar feadh 5 mhí tar éis lá vótaíochta an reifrinn.

 

 

Daoine a dhéanann iarrataí faoi chórais rochtana.

 Cruthaítear comhad ar bhunachar sonraí lárnach do gach iarraidh rochtana.  Is é atá i ngach comhad ná an iarraidh bhunaidh, aon admháil nó taifid phróiseála, an freagra a eisíodh agus cóipeanna de thaifid a thagann faoi raon feidhme na hiarrata. Coimeádann an Coimisiún na comhaid sin go dtí go gcuirtear an próiseas rochtana i gcrích nó go dtí go ndíscaoiltear an Coimisiún.  Má chuirtear an próiseas rochtana i gcrích roimh an díscaoileadh, coinneofar cóipeanna den iarraidh bhunaidh agus den litir bhreithe go deo.  Mura gcuirtear an próiseas rochtana i gcrích roimh an díscaoileadh, aistreofar na taifid uile a bhaineann leis an iarraidh chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí tráth dhíscaoileadh an Choimisiúin Reifrinn.

 

Do chearta cosanta sonraí

Faoin reachtaíocht Cosanta Sonraí, tá cearta áirithe agat i dtaca le sonraí pearsanta fút atá i seilbh an Choimisiúin.  Tagann na cearta sin chun cinn in imthosca áirithe agus tá siad faoi réir srianta áirithe.  Is iad seo na cearta:

 • an ceart chun na sonraí a rochtain – tá sé de cheart agat cóip de na sonraí pearsanta a choimeádaimid fút a iarraidh, i dteannta faisnéis eile faoin dóigh a bpróiseálaimid na sonraí pearsanta sin
 • an ceart go ndéanfaí ceartúcháin – tá sé de cheart agat a iarraidh go ndéanfaí sonraí pearsanta míchruinne a cheartú agus go ndéanfaí sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú
 • an ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad) – tá sé de cheart agat a iarraidh go scriosfaí sonraí pearsanta
 • an ceart go ndéanfaí srianadh ar phróiseáil nó an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála – tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfí srian leis an dóigh a ndéanaimid do shonraí a úsáid nó a phróiseáil nó agóid a dhéanamh i gcoinne na dóighe a bpróiseálaimid do shonraí Níl sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne sonraí pearsanta a bhaineann le do thuairimí polaitiúla a bheith á bpróiseáil ag an gCoimisiún.
 • an ceart chun iniomparthacht sonraí – tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí sonraí pearsanta duit nó do dhuine eile i bhformáid atá inaistrithe nó atá inléite ag meaisín.
 • más ar bhonn do thoilithe (nó ar bhonn do thoilithe shainráite) atá do shonraí pearsanta inár seilbh, beidh sé de cheart agat an toiliú sin a aistarraingt am ar bith.

Más mian leat ceann ar bith de do chearta a fheidhmiú, déan teagmháil leis an duine seo a leanas:

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Ríomhphost:  dataprotection@ombudsman.ie

An ceart atá agat chun gearán a dhéanamh

Féachaimid leis na caighdeáin is airde a chomhlíonadh agus faisnéis phearsanta á bailiú agus á húsáid againn. Chuige sin, tugaimid aird chuí ar aon ghearáin a fhaighimid ina leith sin. Molaimid do dhaoine ár n-aird a tharraingt ar chásanna ina measann siad gur míchothrom, míthreorach nó míchuí atá an dóigh a ndéanaimid faisnéis a bhailiú nó a úsáid.

De bhreis air sin, tá sé de cheart agat gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar na bealaí seo a leanas:

Suíomh Gréasáin: www.dataprotection.ie

Ríomhphost:  info@dataprotection.ie

Teileafón:  (0761) 104 800; Íosghlao 1890 25 22 31. 

Seoladh Poist: Teach na Canála, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise, R32 AP23. 

Tuilleadh faisnéise

Cuireadh soiléire san áireamh agus an fógra príobháideachta seo á dhréachtú. Ní thugtar sonraí uileghabhálacha ann faoi gach gné den dóigh a ndéanann an Coimisiún faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid. Mar sin féin, táimid sásta aon fhaisnéis bhreise nó aon mhíniú breise a theastaíonn a chur ar fáil. Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn. 

Úsáid fianán

Tá fianáin ina gcomhaid bheaga téacs a chuirtear ar do ríomhaire le suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu. Baintear úsáid fhorleathan astu chun cabhrú le suíomhanna Gréasáin oibriú, nó oibriú ar bhealach níos éifeachtúla, agus chun faisnéis a thabhairt d’úinéirí an tsuímh.

Glacadh le fianáin ar Shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Reifrinn

Ainm: Glac_le_fianáin

Cuspóir: Baintear úsáid as an bhfianán seo chun a thaifeadadh cé acu a ghlac nó nár ghlac an t-úsáideoir le húsáid fianán ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Reifrinn.

Tuilleadh faisnéise: Chun do thoiliú a tharraingt siar tar éis glacadh leis an bhfianán seo, scrios an fianán ‘glac le fianáin’. Faigh tuilleadh faisnéise ag www.aboutcookies.org

Google Analytics

Ainm: Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz

Cuspóir: Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Bailítear faisnéis gan ainm leis na fianáin, ar faisnéis í nach sainaithnítear cuairteoir inti. Tugtar faisnéis leo faoin líon cuairteoirí ar an suíomh, faoin áit ar tháinig cuairteoirí ar an suíomh uaidh agus faoi na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis sin chun tuarascálacha a chur le chéile chun feabhas a chur ar an dóigh a n-oibríonn ár suíomh Gréasáin, mar shampla trína chinntiú gur go réidh atá úsáideoirí ag aimsiú na faisnéise a theastaíonn uathu.

Tuilleadh faisnéise: Is féidir leat Beartas Príobháideachta Google Analytics a léamh anseo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Chun diúltú do bheith do do rianú ag Google Analytics ar fud na suíomhanna Gréasáin go léir, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Google
 

Sainmhínithe

Ciallaíonn Toiliú an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a dhéanann an t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, á rá gur mian leis nó léi aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi.

Ciallaíonn Rialaitheoir an duine nádúrtha nó dlítheanach, an t-údarás poiblí, an ghníomhaireacht nó an comhlacht eile a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt, críocha agus modhanna na próiseála; i gcás ina gcinntear críocha agus modhanna na próiseála sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, féadfar foráil a dhéanamh don rialaitheoir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit nó féadfar foráil a dhéanamh do na critéir shonracha dá ainmniú le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit.

An tAcht um Chosaint Sonraí, 2018  I measc nithe eile, tugtar tuilleadh éifeachta leis an Acht seo don Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (féach thíos) i réimsí ina dtugtar solúbthacht do na Ballstáit. 

Oifigeach Cosanta Sonraí  Ceanglaítear ar roinnt eagraíochtaí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí Oifigeach Cosanta Sonraí a ainmniú.  Sonraítear in Airteagal 39 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí go “[m]beidh na cúraimí seo a leanas ar a laghad ar an oifigeach cosanta sonraí:

 1. fógra a thabhairt don rialaitheoir nó don phróiseálaí agus do na fostaithe a dhéanann an phróiseáil, agus comhairle a chur orthu siúd chomh maith, faoi na hoibleagáidí atá orthu de bhun an Rialacháin seo agus de bhun dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó de bhun fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí;
 2. faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, ar chomhlíonadh dlí eile de chuid an Aontais um chosaint sonraí nó ar chomhlíonadh fhorálacha eile Ballstáit um chosaint sonraí, agus ar chomhlíonadh bheartais an rialaitheora nó an phróiseálaí maidir le cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear freagrachtaí a shannadh, cur leis an bhfeasacht agus oiliúint a chur ar chomhaltaí foirne atá bainteach le hoibríochtaí próiseála, agus maidir leis na hiniúchtaí gaolmhara;
 3. comhairle a thabhairt nuair a iarrtar sin air maidir leis an measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus faireachán a dhéanamh ar a fheidhmíocht de bhun Airteagal 35;
 4. comhoibriú leis an údarás maoirseachta;
 5. gníomhú mar phointe teagmhála don údarás maoirseachta i dtaobh saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 36, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile.”

Ciallaíonn Ábhar Sonraí an duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta lena mbaineann na sonraí pearsanta – féach freisin an sainmhíniú ar shonraí pearsanta thíos.

Is é is an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí ann ná Rialachán de chuid an Aontais Eorpaigh a bhaineann le cosaint sonraí agus a tháinig in éifeacht an 25 Bealtaine 2018. 

Rialaitheoir Comhpháirteach.  I gcás ina gcinneann dhá rialaitheoir (féach thuas) nó níos mó go comhpháirteach críocha agus bealaí na próiseála, beidh siad ina rialaitheoirí comhpháirteacha.

Ciallaíonn Sonraí Pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó in-sainaitheanta (“ábhar sonraí”); is é is duine nádúrtha in-sainaitheanta ann duine is féidir a shainaithint, go díreach nó go hindíreach, go háirithe trí thagairt a dhéanamh d'aitheantóir amhail ainm, uimhir aitheantais, sonraí suímh, aitheantóir ar líne nó ceann amháin nó níos mó de thosca a bhaineann go sonrach le céannacht fhisiceach, fhiseolaíoch, ghéiniteach, mheabhrach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta an duine nádúrtha sin.

Ciallaíonn Próiseáil aon oibríocht nó aon sraith d’oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta nó ar shraitheanna de shonraí pearsanta, trí mhodhanna uathoibrithe nó trí mhodhanna eile, amhail bailiú, taifeadadh, eagrú, struchtúrú, stóráil, oiriúnú nó athrú, aisghabháil, ceadú, úsáid, nochtadh trí tharchur, trí scaipeadh nó trí chur ar fáil ar bhealach eile, ailíniú nó comhcheangal, srianadh, léirscriosadh nó díothú.

Ciallaíonn Catagóirí Speisialta Sonraí Pearsanta aon sonraí pearsanta lena léirítear tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creideamh reiligiúnach nó fealsúnach, nó ballraíocht i gceardchumann, sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha, sonraí a bhaineann leis an tsláinte nó sonraí a bhaineann le saol gnéis agus le gnéaschlaonadh duine nádúrtha.

 

Gach ceist eile

Le haghaidh gach ceist eile, comhlánaigh an fhoirm thíos agus cliceáil ar 'cuir faoi bhráid'.