Déardaoin, 25 Aibreán 2019: Tá an Coimisiún Reifrinn, an comhlacht neamhspleách a bunaíodh chun togra an reifrinn a mhíniú, feasacht phoiblí a chur chun cinn agus daoine a spreagadh chun vóta a chaitheamh, tar éis feachtas eolais don phobal a sheoladh inniu chun na fíricí a scaipeadh i dtaca leis an reifreann maidir le colscaradh a rialáil, a reáchtálfar ar an 24 Bealtaine.

Tá suíomh gréasáin ann mar chuid den fheachtas, www.refcom.ie, a bheidh mar fhoinse faisnéise lárnach ar an reifreann. Déanfar treoir neamhspleách a scaipeadh ar gach teach sa stát agus beidh an Coimisiún i mbun feachtas fógraíochta forleathan ar an teilifís, ar an raidió, ar líne, i bpáipéir nuachta, agus ar láithreáin lasmuigh sna seachtainí beaga amach romhainn.

Is é a dúirt Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn, an Breitheamh Onórach, Tara Burns: “Ar an lá céanna leis na toghcháin áitiúla agus toghcháin Pharlaimint na hEorpa, iarrfar ar dhaoine vóta a chaitheamh sa reifreann seo ar thogra chun Bunreacht na hÉireann a athrú maidir leis an gcolscaradh. Sa treoir neamhspleách a eiseoimid, tabharfaimid cuntas ar na fíricí i dtaca leis an togra agus mholfainn don uile dhuine an treoir a léamh, a bheith ag éisteacht leis an díospóireacht agus a vóta a chaitheamh ar an 24 Bealtaine.”

“Baineann an togra le dhá shaincheist i dtaca leis an gcolscaradh, mar atá, a fhaide a chaithfidh daoine a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile sula bhféadann siad iarratas a dhéanamh ar cholscaradh, agus aitheantas do cholscarthaí coigríche. Beidh aon cheist amháin ar an bpáipéar ballóide agus féadann vótálaithe Tá a vótáil chun an dá athrú a cheadú, nó Níl a vótáil chun diúltú don dá athrú.”

An tionchar dlí a bheadh ag vóta TÁ

Má vótálann tromlach Tá, déanfar an Bunreacht a athrú.

1. Ní éileoidh an Bunreacht níos mó go mbeidh an duine atá ag iarraidh an cholscartha ina c(h)ónaí ar leithligh óna chéile/céile ar feadh ceithre bliana ar a laghad. Beidh feidhm fós, áfach, leis an íostréimhse ceithre bliana den chónaí ar leithligh mar atá leagtha amach san Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996, ach amháin má athraíonn an tOireachtas an dlí agus ní go dtí go ndéanfar sin.

agus

2. Tá sé de chumhacht ag an Oireachtas cheana dlíthe a achtú chun colscarthaí coigríche a aithint. Déanfar an chumhacht seo follasach sa Bhunreacht. Cuirfear deireadh leis an toirmeasc follasach bunreachtúil atá ar dhuine a fuair colscaradh coigríche nach bhfuil aitheanta faoi dhlí na hÉireann, pósadh in athuair sa Stát. Toirmeascfar fós ar dhuine pósadh in athuair sa Stát ach amháin má aithnítear an colscaradh coigríche a fuair sé nó sí faoi dhlí na hÉireann.

An tionchar dlí a bheadh ag vóta NÍL

Má vótálann tromlach Níl, fágfar an Bunreacht gan athrú.

1. Leanfar den éileamh sa Bhunreacht go mbeadh daoine a bhfuil colscaradh á lorg acu tar éis a bheith ina gcónaí ar leithligh óna chéile ar feadh ceithre bliana ar a laghad as na cúig bliana roimhe sin. Ní bheidh sé de chumhacht ag an Oireachtas é seo a athrú.

agus

2. Ní athrófar an chumhacht reatha atá ag an Oireachtas dlíthe a achtú chun colscarthaí coigríche a aithint. Coinneofar an toirmeasc follasach bunreachtúil atá ar dhuine a fuair colscaradh coigríche nach bhfuil aitheanta faoi dhlí na hÉireann, pósadh in athuair sa Stát.

Tá cuntas sa treoir ar an staid dhlíthiúil reatha i dtaca leis an gcolscaradh laistigh den stát agus i dtaca le haitheantas do cholscarthaí coigríche. Tá cuntas ann freisin ar an éifeacht dlí a bheadh ag vóta TÁ agus an éifeacht dlí a bheadh ag vóta NÍL. Is féidir treoir an Choimisiúin a léamh ag www.refcom.ie, agus is féidir í a íoslódáil ansin freisin. Tá líne theileafóin speisialta ag an gCoimisiún Reifrinn freisin 1890 270 970. Beidh téacs i mBéarla agus i nGaeilge sa Treoir agus ar an suíomh gréasáin. Beidh an treoir ar fáil i mBraille, DVDanna i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann, Dlúthdhioscaí fuaime agus i leaganacha móra clóite sna seachtainí seo romhainn.

Seiceáil an Clár

Mheabhraigh an Coimisiún freisin do dhaoine clár na dtoghthóirí a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil siad air agus go bhfuil a gcuid sonraí ceart. Dúirt Cathaoirleach an Choimisiúin, “Tá am ann fós le clárú, níl le déanamh ach an clár a sheiceáil ar líne ag checktheregister.ie, nó teagmháil a dhéanamh le d’oifig údaráis áitiúil. Is é an 7 Bealtaine an spriocdháta.”

Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.