Comhlachtaí a fhaomhadh i ndáil leis an reifreann maidir le colscaradh a rialáil

An Bille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016

Beidh an reifreann ar siúl ar an Aoine, an 24 Bealtaine 2019. Féadfaidh comhlacht faoi alt 7 d’Acht an Reifrinn 1998 iarratas a dhéanamh ar an gCoimisiún Reifrinn chun bheith ina chomhlacht ceadaithe chun críocha an reifrinn. Féadfaidh comhlachtaí ceadaithe gníomhairí a cheapadh chun bheith i láthair ag eisiúint páipéar ballóide chuig postvótálaithe, ag oscailt páipéar ballóide postvótálaithe, agus ag comhaireamh na vótaí. Féadfaidh comhlacht ceadaithe gníomhaire pearsanaíochta amháin a cheapadh freisin chun bheith i láthair i ngach stáisiún vótaíochta.

D’fhonn a bheith ina chomhlacht ceadaithe, ní mór d’iarratasóir:

a) a bheith ina pháirtí polaitíochta atá de thuras na huaire cláraithe i gClár na bPáirtithe Polaitíochta,

b) na coinníollacha seo a leanas ó (i) go (iii) a chomhlíonadh.

(i) a bheith ina chomhlacht (comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe) atá bunaithe sa Stát nó a bhfuil brainse de bunaithe sa Stát,

(ii) a bheith faoi rialú ag bunreacht, meabhrán comhlachais nó doiciméad eile den sórt sin nó ag rialacha scríofa eile,

(iii) comhaltas nach lú ná 300 a bheith aige, agus

I gcás a) agus b) thuas ní mór oifigeach údaraithe a ainmniú chun críocha an Achta agus ní mór ainm agus seoladh an duine sin a áireamh ar an bhfoirm iarratais.

Féadfaidh an Coimisiún diúltú don iarratas más é a thuairim nach bhfuil leas bona fide ag an iarratasóir sa togra is ábhar don reifreann nó gurb ionann ainm an iarratasóra agus ainm aon pháirtí atá cláraithe i gClár na bPáirtithe Polaitíochta, nó, go bhfuil ainm an iarratasóra, i dtuairim an Choimisiúin, chomh cosúil sin le hainm den sórt sin gur dóigh dó daoine a chur ar míthreoir, a mhearú nó a mheabhlú, nó mura ndéanfar de réir cheanglais reachtúla áirithe eile.  

Tabhair faoi deara go háirithe go bhféadfadh an Coimisiún a éileamh ar an iarratasóir gur gá dó comhaltas nach lú ná 300 a bheith aige lena léiriú chun sástacht an Choimisiúin go bhfuil an comhaltas sin aige.

Tá faisnéis níos mionsonraithe maidir leis na ceanglais, agus an fhoirm iarratais, ar fáil ón gCoimisiún Reifrinn nó ó shuíomh gréasáin an Choimisiúin www.refcom.ie.

Ní mór foirmeacha a phriontáil, a shíniú agus a sheoladh ar aghaidh chuig:

An Coimisiún Reifrinn, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
Teil (01) 639 5695   
Ríomhphost: refcom@refcom.ie

Ba é an 25 Aibreán 2019 an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh a bheith i láthair ag dáileadh na bpáipéar ballóide agus tá sé caite anois.

Is é 5pm ar an gCéadaoin, an 15 Bealtaine 2019 an spriocdháta chun iarratais a fháil le bheith i láthair ag stáisiún vótaíochta agus ionaid chomhairimh.

Foirm Iarratais
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.