Lá na Vótaíochta - 24 Bealtaine 2019

Beidh na stáisiúin vótaíochta ar oscailt ó 7 a.m. go dtí 10 p.m.

Beidh an reifreann ar siúl Dé hAoine, an 24 Bealtaine 2019. Caithfear vóta sna toghcháin do Pharlaimint na hEorpa agus sna toghcháin áitiúla an lá céanna. Caithfear vóta i gCathair Chorcaí, i gCathair agus i gContae Luimnigh agus i gCathair agus i gContae Phort Láirge freisin i dtaobh cibé acu ar chóir nó nár chóir méaraí dírthofa a bheith acu.

Incháilitheacht chun vóta a chaitheamh

Ní mór gach vótálaí a bheith ar chlár na dtoghthóirí.

  • Ní féidir ach le saoránaigh Éireannacha vótáil sa reifreann.
  • Is féidir le saoránaigh den Aontas Eorpach, saoránaigh Éireannacha san áireamh, vótáil sna toghcháin Eorpacha agus sna toghcháin áitiúla.
  • Ní féidir le daoine nach saoránaigh de AE iad vótáil ach amháin sna toghcháin áitiúla

Do Stáisiún Vótaíochta 

Roimh lá na vótaíochta, ba cheart go bhfaighfeá cárta vótaíochta sa phost ar a n-inseofaí duit cén stáisiún vótaíochta ar cheart duit do vóta a chaitheamh ann. Mura bhfaigheann tú cárta vótaíochta, is féidir leat vóta a chaitheamh fós, fad is go bhfuil tú cláraithe.

Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil tú cláraithe ar checktheregister.ie

Seiceáil an clár

Tabhair Aitheantas Leat

Ní gá do chárta vótaíochta a bheith leat chun vóta a chaitheamh. Is ceart duit, áfach, foirm bhailí éigin de dhoiciméad céannachta pearsanta a thabhairt leat – pas, ceadúnas tiomána, cárta seirbhísí poiblí, nó cárta céannachta fostaí nó mic léinn a bhfuil grianghraf air, mar shampla.

Glacfar le foirmeacha eile de dhoiciméid chéannachta phearsanta freisin – cárta creidmheasa nó deimhniú breithe, mar shamplaí – fad is go mbeidh doiciméad eile leat lena ndeimhneofar do sheoladh sa toghcheantar. B’fhéidir nach n-iarrfar cruthúnas ar chéannacht ort ach, má iarrtar ort é, caithfidh tú é a thaispeáint. 

Páipéir bhallóide

Tabharfar páipéar ballóide uaine do vótálaithe le haghaidh an reifrinn lá na vótaíochta. Beidh dathanna eile ar na páipéir bhallóide eile. Is féidir leat féachaint ar pháipéar ballóide samplach don reifreann ar an gcéad leathanach eile.

Beidh tú ag caitheamh vóta ar an bpáipéar ballóide uaine i dtaobh an dtoilíonn tú nó nach dtoilíonn tú leis an togra chun an Bunreacht a leasú atá ar áireamh sa Bhille um an Ochtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2019.

Caitheann tú do vóta sa reifreann trí ‘X’ a chur sa bhosca ‘Tá’ nó ‘X’ a chur sa bhosca ‘Níl’, ag brath ar an gcaoi ar mian leat vótáil. Ná cuir X ach in aon bhosca amháin nó ní chuirfear do vóta san áireamh. Ná scríobh aon áit eile ar an bpáipéar ballóide.

Ná déan dearmad go n-úsáidtear córas éagsúil chun vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha agus sna toghcháin áitiúla. Bí cinnte, mar sin, go léifidh tú na treoracha vótála a bhaineann le gach páipéar ballóide go cúramach.

Faisnéis do vótálaithe atá dall nó atá faoi mhallachar amhairc

Forbraíodh teimpléad de pháipéar ballóide tadhlach le cabhrú leat do vóta a chaitheamh sa Reifreann go neamhspleách agus faoi rún.

Tá tuilleadh eolas ar fáil ar shuíomh gréasáin NCBI.

Cliceáil anseo

Ceisteanna Coitianta Ginearálta

Ceisteanna ginearálta maidir le vótáil agud na stáisiúin vótaíochta.

Foghlaim níos mó anseo
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.