Treoir neamhspleách ón gCoimisiún Reifrinn á seachadadh chuig gach teach sa tír

Dé Luain, 8 Deireadh Fómhair 2018: Sheol an Coimisiún Reifrinn inniu a fheachtas eolais don phobal ina dtugtar na fíricí maidir leis an reifreann ar dhiamhasla, a thionólfar an lá céanna leis an toghchán Uachtaránachta, Dé hAoine an 26 Deireadh Fómhair.

Tá suíomh gréasáin mar chuid den fheachtas, www.refcom.ie, a bheidh mar fhoinse faisnéise lárnach ar an reifreann. Tá treoir neamhspleách chlóite á dáileadh ar gach teach ar fud na tíre i láthair na huaire. Úsáidfear an dá acmhainn chun daoine a chur ar an eolas faoin athrú atá beartaithe ar an mBunreacht.

Cinnfear sa reifreann cibé ar cheart a rá sa Bhunreacht i gcónaí gur cion coiriúil é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris. Má ritear an reifreann, beidh sé de chumhacht ag an Oireachtas an dlí a athrú ionas nach mbeidh diamhasla ina chion coiriúil feasta. Mura ritear an reifreann, ní thiocfaidh aon athrú ar an mBunreacht agus dá bharr sin éileofar i gcónaí gur cion coiriúil é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris.

Dúirt Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn, an Breitheamh Isobel Kennedy: “Tugtar míniú níos mionsonraithe ar an togra ar an suíomh gréasáin agus sa treoir, agus ar an tionchar a bheadh ag vóta Tá agus ag vóta Níl. Ní mholann an Coimisiún vóta Tá ná vóta Níl, ach molaimid do vótálaithe a gcinneadh féin a dhéanamh agus a dtuairim a thabhairt.”

Is é an Coimisiún an comhlacht neamhspleách a bunaíodh chun togra an reifrinn a mhíniú, feasacht phoiblí a chur chun cinn agus daoine a spreagadh chun vóta a chaitheamh. Chomh maith le treoir a scaipeadh ar 2.2m teach agus suíomh gréasáin a fhoilsiú, tá feachtas fógraíochta suntasach á dhéanamh aige ar an teilifís, ar an raidió, sna meáin chlóite, ar shuíomhanna faoin aer agus ar líne, chun feasacht ar an reifreann a ardú.

“Tharlódh nach raibh ábhar an reifrinn seo chomh mór sin i mbéal an phobail is a bhí ábhair reifrinn eile a tharla le déanaí, ó thaobh na díospóireachta poiblí de. Ach is é an Bunreacht dlí bunúsach an Stáit agus tá tábhacht ag baint le gach togra maidir lena athrú. Ní hé an cúram atá orainne fiúntas nó a mhalairt d’argóintí ar ceachtar taobh a phlé, ach cuntas neamhspleách, neodrach a thabhairt ar cad atá beartaithe, ionas gur féidir vótálaithe a chur ar an eolas i gceart,” a dúirt an Breitheamh Kennedy.

Is féidir treoir an Choimisiúin a léamh ag www.refcom.ie, agus is féidir í a íoslódáil ann freisin. Tá líne theileafóin speisialta ag an gCoimisiún Reifrinn freisin 1890 270 970. Beidh téacs i mBéarla agus i nGaeilge sa Treoir agus ar an suíomh gréasáin. Beidh an treoir ar fáil i mBraille, DVDanna i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann, Dlúthdhioscaí fuaime agus i leaganacha móra clóite atá éasca le léamh sna seachtainí seo romhainn.